به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "مثنوی مهدوی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 652
منتشر شده در: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۲

او که آید لحظه ای از هر کران
نام او را بشنود پیر و جوان
بشکند مرز گدا و پادشاه
بازگرداند به موران پر کاه