به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "قبیله" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1810
منتشر شده در: ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۶

مادامی که یک هویت جمعی فراقبیله ای در استان به وجود نیاید و ملاکهای انتخاب و حق و تکلیف نماینده مجلس، برای مردم درست تبیین نشود، نمی توان از نظامهای قبیله ای انتظار داشت که وارد قدرت نشوند و از قابلیتهای سنتی خود در بسیج طرفداران عشیره ای خویش دست بردارند.