به روایت تیتر:
کد خبر: 652
منتشر شده در: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۲

نیمه شعبان مبارک

او که آید لحظه ای از هر کران
نام او را بشنود پیر و جوان
بشکند مرز گدا و پادشاه
بازگرداند به موران پر کاه

“مهدی” است او چون هدایت گشته است
از خدایش در ولایت گشته است

“قائم” است او چون قیامش اکبر است
انقلابش هر زمانی برتر است

“منتظر” باشد که مردم منتظر
تا ز تفسیرش عدالت منتشر

“صاحب الامر” است او چون طاعتش
جانفشانی پیش پا و قامتش

“حجت” است او چون دلیل حق بود
کور دیدارش ذلیل حق بود

اوست “آقا” چونکه عزتمند او
روز و شب را هر چه بشکافند او

“منتقم” اویست چون خون حسین
نزد او خارج شود از زیر دین

آرزوی هر چه موعود است او
آبروی هر چه موعود است او

خواستن یعنی رسیدن در رهش
مرکبش یعنی دویدن در رهش

هر که راهی او به راهی ساده تر
در “و ما بین” خدا آماده تر.

در و مابین خدا
در و مابین خدا