به روایت تیتر:
کد خبر: 450
منتشر شده در: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۷

گلیم نقش برجسته یا گلیمفرش برجسته؟

ایلامی ها – نام صحیح اصلی ترین صنایع دستی بومی ایلام چیست؟ طی تجربیات حضور چندین ساله “گلیم نقش برجسته…

ایلامی ها – نام صحیح اصلی ترین صنایع دستی بومی ایلام چیست؟ طی تجربیات حضور چندین ساله “گلیم نقش برجسته ایلام” یا همان “گلیمفرش برجسته ایلامی” در نمایشگاههای استانی، کشوری و یا حتی بین المللی، همواره بیشترین سؤال بازدیدکنندگان از مسؤول غرفه این بوده است: به این محصول شما چه می گویند؟ و به راستی بعد از قریب به ۳ دهه تولید گلیمفرش ایلامی چرا هنوز هم مشتریان این صنایع دستی و حتی بی اغراق اکثر ایلامی های خودمان هم نمی دانند نامش چیست؟ اما به راستی نامش چه می تواند باشد؟ گلیم نقش برجسته ایلام یا گلیمفرش برجسته ایلامی؟ بندهای زیر را با هم مرور می کنیم:

۱- در بسیاری از قسمتهای گلیمفرش ایلامی از هنر فرشبافی استفاده می شود مانند: ساده بافی، کناره پیچ کردن، خطهای حامل جداکننده حاشیه های کوچک و بزرگ، بافته شدن تمام نقشمایه ها توسط گره فرش و دو بار پودکشی کردن در قسمتهای گره بافته.

۲- آنچه که از آن به عنوان “صوفی بافی” در گلیمفرش ایلامی نام برده می شود و در واقع تنها دلیل گلیم بودن قسمتی از بافت این محصول است، در حقیقت حکم پودگذاری یک فرش را دارد که قسمتهایی از آن بافته نشده باشد و به خاطر طبیعت نخهای پشم اعلایی که در پودگذاری و بافت گلیمفرش ایلامی به کار می رود، پودگذاری در قسمتهای بافته نشده این فرش مدرن به صورت زمینه ای یکپارچه درمیآید که بافنده می تواند با قلاب کردن پودها، زمینه های رنگی متفاوتی را برای گره بافته ها ایجاد کند که این تکنیک در اکثر گلیمفرشهای چند ساله اخیر نمود پیدا کرده که بیشتر محصول کارگاه تولیدی گلیمفرش حیدری ایلام بوده اند و در واقع دیگر تولیدکنندگان به تبعیت از گلیمفرش حیدری این سبک را انتخاب کرده اند.

۳- وجود عناصر عشایری و نگاره های ذهنی باف بومی و غیر بومی در گلیمفرش ایلامی که در سایر گلیمهای ایرانی و فرشهای عشایری هم به وفور یافت می شوند این باور را در ذهن عده ای ایجاد کرده که این محصول تنها یک گلیم است که نگاره هایی برجسته شده دارد. در حالی که گلیمفرش ایلامی درست مثل یک فرش بافته شده و تنها در پودگذاری با یک فرش تفاوت دارد و از طرفی هم کارشناسانی که در مورد شناسایی نگاره های بومی استان موتیف شناسی تطبیقی انجام داده باشند می دانند که نگاره های گلیمفرش ایلامی الهام گرفته از فرشهای کردی و لری منطقه و قالیهای ایلامی است و اتفاقاً به ندرت از طرح و نقش گلیمهای ساده دوروی استان که اغلب ساختاری افقی دارند تأثیر پذیرفته است.

نام گذاری برای این محصول صنایع دستی که در سالهای اخیر برای این استان اهمیت راهبردی پیدا کرده است و اکنون با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی ایلام، جهاد دانشگاهی، اداره کل صنعت معدن و تجارت، معاونت صنایع دستی و سایر نهادها در قالب دفتر خوشه صنعتی ایلام مورد توجه جدی قرار گرفته است، این نامگذاری در برندسازی و بازاریابی و افزایش ارزش افزوده این محصول نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. چرا که از لحاظ فنی اگر گلیم برجسته در دسته گلیمفرشها طبقه بندی شود، در آن واحد به ارزش اقتصادی آن در بازار افزوده می شود. در این میان مقاومت بعضیها!! در برابر این تغییر نام جای سؤال و البته تأسف بسیار دارد.