به روایت تیتر:
کد خبر: 3543
منتشر شده در: ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۴

جوجو مویز؛ من پیش از تو

آثار جوجو مویز این روزها به سرعت نایاب میشوند. آقای علیخانی مدیر نشر آموت انتخابهای خوبی در زمینه ادبیات داستانی…

کتاب

آثار جوجو مویز این روزها به سرعت نایاب میشوند. آقای علیخانی مدیر نشر آموت انتخابهای خوبی در زمینه ادبیات داستانی دارد و کتابهای جوجو مویز را که به بازار نشر عرضه کرده با استقبال خوبی مواجه شده اند.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter