به روایت تیتر:
کد خبر: 3419
منتشر شده در: ۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۵

جور دیگر باید دید

ایلامی ها – در جامعه باید خوش بینی رونق داشته باشد و آموزه های دینی به ما آموخته اند که باید نیمه پر لیوان را ببینیم. اینقدر روی نقاط ضعف دیگران تمرکز نکنیم و سعی کنیم خوبی هایی را نیز که در هر کسی وجود دارد ببینیم.

چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter