به روایت تیتر:
کد خبر: 3357
منتشر شده در: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸

حقوق بشر آمریکایی

ایلامی ها – حقوق بشر گر چه در بین تمام انسانها طرفدار دارد، اما آمریکا مدعی ضمانت آن در جهان است. سالهاست از چرهره تزویری اوآبرو رفته است.

حقوق بشر آمریکایی

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter