به روایت تیتر:
کد خبر: 3354
منتشر شده در: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۳

هان ای ملک عبرت بین!

ایلامی ها – تاریخ با قدرت و صلابت ساخته می شود و جلو می رود ولی بنا بر سنتی که دارد، بارها تکرار می شود چرا که سازندگانش آدمیانند که دارای همان احساسات و زیاده خواهی ها و اشتباهات هستند. هان ای ملک! عبرت بین بابا…..

کاریکاتور

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter