به روایت تیتر:
کد خبر: 306
منتشر شده در: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۰

معلم پرنده ایست در مقام شکار

امیر دل زنده نژاد (دانشچوی دکترای فلسفه) – علم بهتر است در هر حال و ثروت بهتر است در چه حال؟ ثروت در چه نسبتی و در کدام وضعیت اینجهانی بهتر است؟ سؤال را بایستی اینگونه پرسید و می پرسیدند از ما. معلم با پرسیدن “بچه ها علم بهتر است یا ثروت؟” می خواست به ما بفهماند علم بهتر است ولی وقتی بزرگ شدیم تکلیف علم را ندانستیم و به ثروت چسبیدیم و به ثروت هم نرسیدیم. بعدها معلمی دیگر آمد و به من یاد داد که ما دو گونه سوال داریم: سوال بایسته و سوال نبایسته. یا همان سوال معقول و نا معقول. معلم خوب، سؤال خوب می پرسد یعنی سوال خوب به شاگردش می دهد و سوال در ذهن او می کارد. هر معلمی که حقیقت سقراطی و قدسی پرسش از حقیقت را فهمیده است باید پیشانی او را بوسید. سقراط فقط می پرسید و در این پرسشها و پاسخها مسأله های پنهان آشکار می شدند.

در بزرگداشت روز معلم
امیر دل زنده نژاد (دانشچوی دکترای فلسفه) – علم بهتر است در هر حال و ثروت بهتر است در چه حال؟ ثروت در چه نسبتی و در کدام وضعیت اینجهانی بهتر است؟ سؤال را بایستی اینگونه پرسید و می پرسیدند از ما. معلم با پرسیدن “بچه ها علم بهتر است یا ثروت؟” می خواست به ما بفهماند علم بهتر است ولی وقتی بزرگ شدیم تکلیف علم را ندانستیم و به ثروت چسبیدیم و به ثروت هم نرسیدیم. بعدها معلمی دیگر آمد و به من یاد داد که ما دو گونه سوال داریم: سوال بایسته و سوال نبایسته. یا همان سوال معقول و نا معقول. معلم خوب، سؤال خوب می پرسد یعنی سوال خوب به شاگردش می دهد و سوال در ذهن او می کارد. هر معلمی که حقیقت سقراطی و قدسی پرسش از حقیقت را فهمیده است باید پیشانی او را بوسید. سقراط فقط می پرسید و در این پرسشها و پاسخها مسأله های پنهان آشکار می شدند.
معلم خوب سؤال خوب در ذهن دانش آموز می کارد. دانش آموز با آن سؤال رشد می کند و به بالندگی می رسد. در سنت فرهنگ اسلامی ایرانی، معلم به عقل کل نزدیک تر است و با او در ارتباط و تعامل دائم به سر می برد. عقل فیاض و دهنده فیض به بشر صرفا به واسطه معلم و شخصی که با او در ارتباط است به بشر فیض رسانی می کند. معلم به عقل فیاض می نگرد و در این نگرش افاضاتی بر او می شود و معلم این افاضات را در نفس و ذهن دانش آموز می ریزد؛ به همین خاطر است که آن را شغلی در ردیف شغل انبیاء دانسته اند.
با توجه به اهمیت علوم انسانی در این برهه از تاریخ ایران اسلامی ما نیاز به معلمی داریم که به اهمیت سؤال و پیدا کردن سؤال رسیده باشد. ملتی که سؤال خوب دارد، دانش خوبی هم دارد و پاسخ خوبی هم خواهد یافت. معلم در ابتدای دوران آموزش و پرورش بایستی سؤال پرسیدن را آموزش دهد و همچون سقراط مسیر رسیدن به سؤال را به شاگرد تعلیم دهد. آنقدر سؤال بایستی پرسیده شود تا به سؤال مهم و کلیدی در آن مسئله برسیم. اهمیت سؤال از اهمیت پاسخ بیشتر است. سؤال ما را به حرکت وا میدارد و پویایی می بخشد اما پاسخ ما را راکد و راضی و خشنود و ایستاد می کند. در سؤال حرکت هست و معلم جرقه این حرکت را می زند. شکار سؤال شکار علم است. معلم شکار آموزی را تعلیم می دهد؛ آری! معلم پرنده ایست در مقام شکار. مقام داوری همان مقام پاسخها است. پاسخها داده می شوند اما تا شکاری صورت نگیرد و سؤالی پرسیده نشود داوری و پاسخی هم نخواهیم داشت.

یک پاسخ به “معلم پرنده ایست در مقام شکار”