به روایت تیتر:
کد خبر: 2449
منتشر شده در: ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۴

کدام اصلاح طلب، کدام اصولگرا

ایلامی‌ها – حال که شناسنامه و مرامنامه داشتن در جریان انتخابات شفاف تر از همیشه بیان می شود، به نظر می رسد که جریانات عمده سیاسی در کشور به مشکل برخورده اند. یا باید همانی که هستند باقی بمانند یا باید خود را تغییر و یا تبدیل و یا تعدیل کنند. این تغییرات گاه به حدی است که آن بودن اول را کلا عوض می کند.

ایلامی‌ها – این اعتدال از هر سر که به هر چیزی نگاه کنی اعتدال است؛ اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد.

مردم در ۲۴ خرداد رادیکالیسم را رد کردند و به اعتدال در داخل و خارج رای دادند. پیامی که بارها توسط رییس جمهور کشور اعلام شد. مشکل آنجایی است که جریان‌های عمده سیاسی کشور برای همراهی با استراتژی یا ایدئولوژی اعتدال سعی در تعدیل افکار و جهان بینی خود داشتند و خود را از افراطی گری پیرایش کردند.

حال که شناسنامه و مرامنامه داشتن در جریان انتخابات شفاف تر از همیشه بیان می شود، به نظر می رسد که جریانات عمده سیاسی در کشور به مشکل برخورده اند. یا باید همانی که هستند باقی بمانند یا باید خود را تغییر و یا تبدیل و یا تعدیل کنند. این تغییرات گاه به حدی است که آن بودن اول را کلا عوض می کند.

کاریکاتور زیر مقاله بی متن جالبی است:

1536653_568748069883604_1618131003_n

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter