به روایت تیتر:
کد خبر: 2395
منتشر شده در: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۵

به هر قیمت

کتاب به‌هر قیمت: آمریکا؛ طمع، قدرت و جنگ بی‌پایان

انتشارات فارس منتشر کرد

 

به‌هر قیمت: آمریکا؛ طمع، قدرت و جنگ بی‌پایان
کتاب به‌هر قیمت: آمریکا؛ طمع، قدرت و جنگ بی‌پایان

به‌هر قیمت: آمریکا؛ طمع، قدرت و جنگ بی‌پایان

هنر نویسنده این است که انگیزه اعلام‌شده غرب در مبارزه با تروریسم را از زاویه منفعت‌طلبی برجسته می‌کند و مدعای ظاهری آنان را به چالش می‌کشد و دریچۀ جدیدی از دروغین بودن اعلام‌های رسمی مبارزه با تروریسم ارائه می‌دهد.

 

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter
Print Friendly