به روایت تیتر:
کد خبر: 2192
منتشر شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۲

اندیشه نو، مجله ای دانشگاهی با پرونده های ویژه

اندیشه نو پاتوق قلمهای مستقل است. این خبرها را هم بخوانید: کاکایی: ترانه، رسانه قدرتمند دوران کنونیکتابخانه‌های ملی، پل فرهنگ‌هااستاندار…

اندیشه نو پاتوق قلمهای مستقل است.

دومین شماره نشریه دانشجویی اندیشه نو
دومین شماره نشریه دانشجویی اندیشه نو
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter