به روایت تیتر:
کد خبر: 1362
منتشر شده در: ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۷

یک مواظب باش برای فاتحان احتمالی صندلی!!

این خبرها را هم بخوانید: اعلام‌ نامزدهای بخش داستان جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوانگرده‌افشانی روایی در «خانه‌روشنان» هوشنگ گلشیری

مواظب باش! گاهی.... قدرت خوب است اگر انصاف داشته باشی
مواظب باش! گاهی…. قدرت خوب است اگر انصاف داشته باشی
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter