به روایت تیتر:
کد خبر: 1273
منتشر شده در: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۵۲

قلیان، راه رفتن بر تیغ

قلیان، راه رفتن بر تیغ برای دیدن کاریکاتور در سایز واقعی روی آن کلیک کنید این خبرها را هم بخوانید:…

قلیان، راه رفتن بر تیغ

برای دیدن کاریکاتور در سایز واقعی روی آن کلیک کنید

قلیان کشیدن یک فرهنگ سنتی نیست... حرکت بر لبه تیغ با پای برهنه است
قلیان کشیدن یک فرهنگ سنتی نیست… حرکت بر لبه تیغ با پای برهنه است
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter