به روایت تیتر:
کد خبر: 1242
منتشر شده در: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹

قرن بلاتکلیف خاورمیانه / عبدالجبار کاکایی

میراث مذهب منسوخ جاهلیت شتران بیابان باره گورکنان دختر کش عهد اوایل رتیل سیاه داعش بر نقشه کردستان و نظارگان…

میراث مذهب منسوخ جاهلیت
شتران بیابان باره
گورکنان دختر کش عهد اوایل
رتیل سیاه داعش
بر نقشه کردستان
و
نظارگان آفتاب
صوفیان شنگ
کودکان شرم
بر خار بوته های خواب
وزنان
درمعجر درشت باف بردگی

سماع پیشمرگه ها
در خون
و جهان نگران
در آشوب مجریان خبر
بهار عربی
قرن بلاتکلیف خاورمیانه
جنون رسالت و
شورش در اردوگاه پیامبران

خلیفه های انتحاری
با افعی دستار سیاه بر سر
جانشینان بلافصل مرگ
آه کوبانی
تاوان شادمانی رقصندگانت
این نبود

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter